Valuta
Taal
+31 (0)85 303 64 92
+31 (0)85 303 64 92
Zoeken

Algemene voorwaarden Allesgedrukt .nl

 1. Inleiding

1.1. Dit zijn de algemene voorwaarden van Allesgedrukt handelsnaam van 030 MediaManagement en hierna gezamenlijk „Allesgedrukt“, „wij“ of „ons“ genoemd. Deze algemene voorwaarden worden hierna „AV“ genoemd.

1.2. Allesgedrukt is gevestigd in Maarssen, Nederland op Nicolaas Basterthof 6 postcode 3603 EP. We zijn geregistreerd bij het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 59737115. Ons btw-nummer is NL.853624203B01.

1.3. Het woord „klant“ of „u“ is in deze AV gedefinieerd als de persoon die gebruik maakt van onze websites, die een account registreert en gebruikt en andere diensten gebruikt, onze producten aanschaft, verzoeken voor informatie indient of belangstelling voor onze producten toont.

1.4. U kunt ons bereiken via onze klantenservice. U kunt een e-mail sturen via onze websites of Facebook gebruiken om contact met ons op te nemen, of ons bellen. Al onze contactgegevens vindt u op onze website Allesgedrukt.nl

 1. Toepasselijkheid

2.1. Deze AV zijn van toepassing op het gebruik van onze websites, op het registreren en gebruiken van een account en andere diensten, op al onze aanbiedingen, op de door u geplaatste bestellingen en op de overeenkomsten en andere rechtsverhoudingen tussen ons en u. Deze AV zijn eveneens van toepassing op volgende en aanvullende aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten, en op nieuwe overeenkomsten met u.

2.2. Als u zich op een van onze websites voor een account registreert, dan wordt u gemeld dat u daarmee de AV accepteert. Bij het plaatsen van een bestelling wordt u eveneens gemeld dat u daarmee de AV accepteert. In beide gevallen kunt u de AV lezen en vindt u tevens een optie om ze af te drukken voor latere beoordeling.

2.3. Deze AV zijn gemakkelijk elektronisch toegankelijk op al onze websites. Op verzoek worden ze u onverwijld en kosteloos toegezonden.

 1. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend.

3.2. Wij doen ons aanbod aan u in het online-bestelproces op basis van uw specifieke verzoek, of op andere wijzen als wij dat als zodanig aangeven. Algemene aanbiedingen op onze websites in onze e-mails en in reclamemateriaal zijn uitsluitend ter informatie bedoeld en worden niet als aanbod beschouwd.

3.3. U kunt ons aanbod aanvaarden door tijdens het bestelproces de betaling te verrichten. Bij ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling geplaatst en komt de overeenkomst tot stand, onder de opschortende voorwaarde dat het uploaden van uw foto‘s is geslaagd. Alle bestellingen vallen onder onze AV.

3.4. We zullen uw bestelling direct per e-mail bevestigen.

 1. Uitvoeren van de overeenkomst en levering

4.1. We beginnen direct na het tot stand komen van de overeenkomst met de uitvoering daarvan door uw bestelling te verwerken.

4.2. Het is onze bedoeling om de productie van uw bestelling te beginnen op de werkdag volgende op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen. Onze websites bevatten informatie over de geschatte levertijden voor elk van onze producten en deze kunnen verschillen, afhankelijk van de tijd van het jaar, omdat vakantieseizoenen of andere omstandigheden invloed kunnen hebben op de tijd die nodig is om bestellingen uit te voeren in onze productiefaciliteiten. Levertijden mogen niet als fatale termijnen worden beschouwd. We kunnen alleen ons best doen om de door u bestelde producten zo spoedig mogelijk te leveren.

4.3. Voor het geval dat u meer dan één product tegelijk bestelt, zullen we deze indien mogelijk als één pakket versturen. In dat geval is de langste levertijd van toepassing.

4.4. Bestellingen worden afgeleverd via de gewone post of per bezorger.

 1. Prijzen en betaling

5.1. Prijzen op onze websites, in onze e-mails en in reclamemateriaal zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en kunnen van tijd tot tijd verschillen.

5.2. Prijzen zijn inclusief BTW waar van toepassing en exclusief verzendkosten en eventuele invoerrechten, heffingen en belastingen.

5.3. De prijs van uw bestelling en de verzendkosten worden tijdens het bestelproces weergegeven als onderdeel van het aanbod, dat u aanvaardt door de betaling uit te voeren, de laatste stap in ons bestelproces. De verzendkosten omvatten geen eventueel toepasselijke invoerrechten, heffingen en belastingen, noch kunnen we u daarover informeren, omdat deze worden geheven door het land van uw bezorgadres. We raden aan om voor informatie daarover contact op te nemen met uw lokale belastingkantoor. Voor bestellingen binnen Nederland speelt dit natuurlijk niet.

5.4. We bieden onze klanten regelmatig kortingscodes en promoties aan. Specifieke voorwaarden zijn daar op van toepassing. Als een kortingscode is verlopen, is de standaardprijs van toepassing.

5.5. Onze website bevat informatie over de verschillende betaalmethoden die voor onze klanten beschikbaar zijn. Zoals hierboven is aangegeven, plaatst u de bestelling door een betaling uit te voeren in ons bestelproces. Bij ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling geplaatst en komt de overeenkomst tot stand, op de opschortende voorwaarde dat het uploaden van uw foto‘s is geslaagd. Nadat we uw betaling hebben ontvangen, sturen we u een bevestiging per e-mail.

 1. Geen herroepingsrecht

6.1. Omdat onze producten worden gemaakt volgens de specificaties van de klant (consument) of duidelijk zijn gepersonaliseerd, hebben onze klanten geen herroepingsrecht.

 1. Conformiteit en klachten

7.1. De producten die we leveren, beschikken over de kwaliteit en prestaties die normaal zijn voor goederen van hetzelfde type en die u naar alle redelijkheid kunt verwachten. Wij wijzen erop dat de kwaliteit van onze afdrukken afhankelijk is van de kwaliteit van de digitale afbeeldingen die u uploadt en wij geen claims kunnen accepteren op basis van verschillen in kleuren tussen een afdruk en het oorspronkelijke digitale beeld.

7.2. Mocht u ontevreden zijn over uw bestelling of onze service, dan verzoeken we u om ons binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling op de hoogte te brengen zodat we u een passende oplossing kunnen aanbieden.

7.3. Als het door u bestelde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, als gevolg van een duidelijk gebrek of de onvolledige of onjuiste verwerking van uw bestelling, dan moet u ons hiervan op de hoogte stellen binnen twee maanden na de datum waarop u de non-conformiteit hebt ontdekt, tenzij dwingend recht een langere termijn voorschrijft. In het geval van non-conformiteit hebt u het recht op herstel of vervanging die we u binnen onze normale levertijd zullen zenden. We sturen u deze kosteloos toe.

7.4. Let op: als u de digitale fotobestanden van uw account verwijdert of uw account volledig opheft, kunnen wij uw bestelling niet opnieuw afdrukken.

7.5. In het geval dat we u niet kunnen voorzien van herstel of vervanging die de non-conformiteit opheft, hebt u het recht om de overeenkomst te ontbinden en een volledige terugbetaling te ontvangen van het aankoopbedrag, behalve wanneer het gebrek aan conformiteit miniem is.

7.6. U bent verplicht om de producten die niet conform waren, op ons verzoek aan ons te retourneren. We zorgen ervoor dat u geen verzendkosten hoeft te betalen.

7.7. We zijn niet verplicht om een oplossing aan te bieden voor een product dat is beschadigd als gevolg van onjuist gebruik door de klant of door normale slijtage.

 1. Foto-opslag/fotobeheer

8.1. De diensten aangeboden op onze websites Allesgedrukt.nl zijn niet bedoeld om te worden gebruikt voor foto-opslag of om foto‘s te organiseren; voor dat doel zijn ze niet ontworpen. In het algemeen hanteren wij bewaartermijnen voor gegevens in uw account, waaronder voor foto’s die gedurende een bepaalde periode niet zijn gebruikt en voor fotoproducten die zijn besteld. Na het verstrijken van deze termijnen worden deze gegevens verwijderd.

8.2. Wij verrichten commercieel verantwoorde en redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat elke foto die u uploadt naar onze diensten voor u beschikbaar is om via uw account te gebruiken, maar wij kunnen in dat kader geen garantie geven. U bent zelf ervoor verantwoordelijk om altijd kopieën van uw foto‘s elders op te slaan. We zijn niet aansprakelijk voor het verlies van foto‘s of andere gegevens.

 1. Gebruiksregels

9.1. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van uw account en u garandeert dat u, of anderen die uw account met uw toestemming gebruiken, zich zullen houden aan de AV. Accounts worden verstrekt aan individuele benoemde personen en mogen niet worden gedeeld. U gebruikt uw eigen naam en contactgegevens en u houdt uw wachtwoord strikt vertrouwelijk. Meld het ons direct als u vermoedt dat uw account zonder uw toestemming is gebruikt.

9.2. U garandeert dat de foto‘s die naar onze diensten zijn geüpload via uw account geen inbreuk maken op rechten van derden. Rechten van derden omvatten, zonder beperking, intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, naburige rechten, modelrechten, octrooirrechten, merkrechten, handelsnaamrechten en rechten op bedrijfsgeheimen. Rechten van derden omvatten tevens, zonder beperking, privacy-rechten en portretrechten.

9.3. U garandeert tevens dat de foto‘s die via uw account naar onze diensten zijn geüpload, geen inbreuk maken op strafrechtwetgeving, wettelijke bepalingen van dwingendrechtelijke aard, de openbare orde, de goede zeden of wat overeenkomstig ongeschreven recht wordt beschouwd als betamelijk gedrag.

9.4. U garandeert dat we, door het verwerken van uw bestelling en het uitvoeren van de overeenkomst, geen inbreuk maken op enige rechten van derden of regels zoals hierboven genoemd.

9.5. U garandeert dat de bestellingen die u plaatst, bedoeld zijn voor privé- en niet-commercieel gebruik.

9.6. U garandeert dat de foto‘s die via uw account naar onze diensten zijn geüpload, geen virussen, malware, Trojaanse paarden of andere vormen van schadelijke software of andere inhoud bevatten die onze diensten kunnen compromitteren. U garandeert dat u onze diensten niet zult hacken, spammen of op enige wijze zult gebruiken die de integriteit of uitvoering van onze diensten beïnvloedt of onderbreekt. U garandeert tevens dat u geen (persoons-) gegevens van onze diensten zult verzamelen of verwerken.

9.7. U zult Allesgedrukt vrijwaren en schadeloos stellen tegen alle vorderingen, kosten, schade, verliezen, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief redelijke advocaatkosten) voortvloeiende uit of in verband met enige claim voortvloeiende uit of verband houdende met uw inbreuk of vermeende inbreuk op de AV.

9.8. We hebben het recht om de overeenkomst te ontbinden, uw foto‘s te verwijderen, uw account tijdelijk te blokkeren of op te heffen en de betreffende autoriteiten op de hoogte te stellen mocht u in overtreding van de AV zijn of als we ernstige verdenkingen hebben dat zulks het geval is. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg hiervan.

 1. Beschikbaarheid van onze diensten

10.1. Het is onze bedoeling om al onze diensten continu voor u beschikbaar te houden, maar onderhoudswerk, veiligheidsupdates of gebeurtenissen of onderbrekingen die buiten onze controle vallen, kunnen onze diensten of uw account af en toe onderbreken. We zijn niet aansprakelijk voor enige verliezen of schade in verband met dergelijke onderbrekingen.

10.2. Onze diensten zijn voor u beschikbaar als u een computer of apparaat met internettoegang en een up-to-date internetbrowser gebruikt. Voor onze mobiele applicatie zijn aanvullende eisen van toepassing. U bent verplicht om afdoende beveiligingsmaatregelen te nemen met betrekking tot uw eigen apparaat en de door u gebruikte software. Wij zijn niet aansprakelijk voor de apparaten en software die u gebruikt bij het werken met onze diensten, noch zijn we aansprakelijk voor fouten of gegevensverlies tijdens de overdracht van digitale fotobestanden naar onze diensten via computernetwerken of telecommunicatie-faciliteiten die niet door ons worden beheerd of bediend.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

11.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, databankrechten, modelrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, bedrijfsgeheimen en octrooirechten op en met betrekking tot onze websites, applicaties en diensten, inclusief de bijbehorende know-how, zijn het eigendom van Allesgedrukt.

11.2. U hebt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare beperkte licentie, zonder het recht op sublicentiëren, voor het benaderen en gebruiken van onze diensten uitsluitend zoals nodig is om van onze diensten gebruik te maken. U bent niet gerechtigd om enig deel van onze diensten te verveelvoudigen, te bewerken of aan het publiek beschikbaar te stellen behalve wanneer dat dwingendrechtelijk is toegestaan.

11.3. We zijn gerechtigd om technische maatregelen te nemen ter bescherming van intellectuele eigendomsrechten. U mag deze beveiliging niet verwijderen, vermijden of omzeilen of dit laten doen door derden.

11.4. U bent niet gerechtigd om onderdelen van onze websites, applicaties, foto-editor en diensten geheel of gedeeltelijk te integreren of te combineren in of met software die niet door ons beschikbaar is gesteld. Hercompileren, reverse engineeren of enige vorm van vertalen of bewerken van onze websites, toepassingen, foto-editor en diensten is niet toegestaan behalve en uitsluitend wanneer deze acties volledig vallen onder wat door dwingend recht is toegestaan.

 1. Privacy

12.1. We zetten ons in om uw persoonsgegevens te beschermen. We verwerken persoonsgegevens van onze klanten in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG). Lees onze pagina over privacybeleid voor meer informatie over onze verwerking van persoonsgegevens en ons cookiebeleid. We gebruiken tevens cookies bij het aanbieden van onze diensten.

 1. Aansprakelijkheid

13.1. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot schade die het rechtstreekse en directe gevolg is van het niet nakomen van onze verplichtingen of een onrechtmatige daad onzerzijds. Dat betekent dat we niet aansprakelijk zijn voor, onder meer, indirecte of gevolgschade zoals in de vorm van verlies van omzet, verlies van winst, onderbreking van bedrijfsactiviteiten of schadeclaims van derden. Evenmin zijn we aansprakelijk voor verlies van of schade aan gegevens.

13.2. De omvang van onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat onder onze verzekeringspolis wordt uitbetaald, of het bedrag van de aankoopprijs dat u heeft betaald voor uw bestelling waaruit onze aansprakelijkheid voortvloeit, voor het geval onder de verzekering niet wordt uitbetaald.

13.3. De beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van Allesgedrukt.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1. De rechtsverhouding tussen ons en u wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

14.2. Elk conflict tussen ons en u wordt bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland.

14.3. De Europese Commissie heeft een internetplatform ontwikkeld voor de online beslechting van geschillen. Meer informatie hierover is te vinden op: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Wij zijn niet verplicht om deel te nemen aan online geschillenbeslechting.

 1. Overige bepalingen

15.1. Mocht een bepaling in deze AV geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn, dan heeft dat geen invloed op de andere bepalingen. De ongeldige bepaling wordt in dergelijke gevallen beschouwd als te zijn vervangen door een bepaling die effectief is en die zo min mogelijk verschilt van de inhoud en het bereik van de originele bepaling.

15.2. De AV kunnen te allen tijde worden gewijzigd of bijgewerkt. De meest recente versie is altijd op onze websites te vinden.

15.3. De AV zijn tevens van toepassing ten behoeve van de rechtspersonen of entiteiten, hulppersonen en medewerkers die we betrekken bij het uitvoeren van de overeenkomst.

15.4. De rechtsverhouding tussen u en ons en uw rechten en verplichtingen onder de overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Deze bepaling heeft goederenrechtelijk effect zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

Terug naar boven
Het product is aan uw winkelwagen toegevoegd